نظرات مشتریان

استایل 1

من تعداد دفعات زیادی تتو ابرو انجام دادم ولی به فرم دلخواهم برای ابروهایم نرسیدم به همین دلیل تصمیم به کاشت ابرو گرفتم که دکتر مقدم به همتان فرمی که میخواستم کاشت ابرو برایم انجام دادند

خانم پویانی

کاشت ابرو

داشتن چند خط در پیشانیم اعتماد به نفس مرا خیلی کم کرده بود. همیشه دنبال راهی بودم که بتونم از بین ببرم اما از زیر دست هر دکتری رفتن هراس داشتم. تا اینکه با دکتر مقدم اشنا شدم

اقای علی پور

تزریق بوتاکس پیشانی

برای از بین بردن موهای زائد بدن و صورتم به هرکلینیکی مراجعه میکردم جواب نمیگرفتم. حتی موهای نازک بدنم ضخیم تر میشدند. اما بعد از چندجلسه لیزر این کلینیک کاملا موهای زائد بدنم از بین رفتند.

خانم دانش

لیزر موهای زائد بدن

ما توی خانواده به صورت ارثی از سن کم ریزش مو داریم که خیلی زود بغل های موهایمان خالی میشود. من به کلینیک مقدم مراجعه کردم که مشکل خالی بودن بغل های پیشانی ام را حل کردند

آقای جوادی

کاشت مو

استایل 2

من تعداد دفعات زیادی تتو ابرو انجام دادم ولی به فرم دلخواهم برای ابروهایم نرسیدم به همین دلیل تصمیم به کاشت ابرو گرفتم که دکتر مقدم به همتان فرمی که میخواستم کاشت ابرو برایم انجام دادند

خانم پویانی

کاشت ابرو

داشتن چند خط در پیشانیم اعتماد به نفس مرا خیلی کم کرده بود. همیشه دنبال راهی بودم که بتونم از بین ببرم اما از زیر دست هر دکتری رفتن هراس داشتم. تا اینکه با دکتر مقدم اشنا شدم

اقای علی پور

تزریق بوتاکس پیشانی

برای از بین بردن موهای زائد بدن و صورتم به هرکلینیکی مراجعه میکردم جواب نمیگرفتم. حتی موهای نازک بدنم ضخیم تر میشدند. اما بعد از چندجلسه لیزر این کلینیک کاملا موهای زائد بدنم از بین رفتند.

خانم دانش

لیزر موهای زائد بدن

ما توی خانواده به صورت ارثی از سن کم ریزش مو داریم که خیلی زود بغل های موهایمان خالی میشود. من به کلینیک مقدم مراجعه کردم که مشکل خالی بودن بغل های پیشانی ام را حل کردند

آقای جوادی

کاشت مو

استایل3

من تعداد دفعات زیادی تتو ابرو انجام دادم ولی به فرم دلخواهم برای ابروهایم نرسیدم به همین دلیل تصمیم به کاشت ابرو گرفتم که دکتر مقدم به همتان فرمی که میخواستم کاشت ابرو برایم انجام دادند

خانم پویانی

کاشت ابرو

داشتن چند خط در پیشانیم اعتماد به نفس مرا خیلی کم کرده بود. همیشه دنبال راهی بودم که بتونم از بین ببرم اما از زیر دست هر دکتری رفتن هراس داشتم. تا اینکه با دکتر مقدم اشنا شدم

اقای علی پور

تزریق بوتاکس پیشانی

برای از بین بردن موهای زائد بدن و صورتم به هرکلینیکی مراجعه میکردم جواب نمیگرفتم. حتی موهای نازک بدنم ضخیم تر میشدند. اما بعد از چندجلسه لیزر این کلینیک کاملا موهای زائد بدنم از بین رفتند.

خانم دانش

لیزر موهای زائد بدن

ما توی خانواده به صورت ارثی از سن کم ریزش مو داریم که خیلی زود بغل های موهایمان خالی میشود. من به کلینیک مقدم مراجعه کردم که مشکل خالی بودن بغل های پیشانی ام را حل کردند

آقای جوادی

کاشت مو

استایل 4

من تعداد دفعات زیادی تتو ابرو انجام دادم ولی به فرم دلخواهم برای ابروهایم نرسیدم به همین دلیل تصمیم به کاشت ابرو گرفتم که دکتر مقدم به همتان فرمی که میخواستم کاشت ابرو برایم انجام دادند

خانم پویانی

کاشت ابرو

داشتن چند خط در پیشانیم اعتماد به نفس مرا خیلی کم کرده بود. همیشه دنبال راهی بودم که بتونم از بین ببرم اما از زیر دست هر دکتری رفتن هراس داشتم. تا اینکه با دکتر مقدم اشنا شدم

اقای علی پور

تزریق بوتاکس پیشانی

برای از بین بردن موهای زائد بدن و صورتم به هرکلینیکی مراجعه میکردم جواب نمیگرفتم. حتی موهای نازک بدنم ضخیم تر میشدند. اما بعد از چندجلسه لیزر این کلینیک کاملا موهای زائد بدنم از بین رفتند.

خانم دانش

لیزر موهای زائد بدن

ما توی خانواده به صورت ارثی از سن کم ریزش مو داریم که خیلی زود بغل های موهایمان خالی میشود. من به کلینیک مقدم مراجعه کردم که مشکل خالی بودن بغل های پیشانی ام را حل کردند

آقای جوادی

کاشت مو

استایل 5

من تعداد دفعات زیادی تتو ابرو انجام دادم ولی به فرم دلخواهم برای ابروهایم نرسیدم به همین دلیل تصمیم به کاشت ابرو گرفتم که دکتر مقدم به همتان فرمی که میخواستم کاشت ابرو برایم انجام دادند

خانم پویانی

کاشت ابرو

داشتن چند خط در پیشانیم اعتماد به نفس مرا خیلی کم کرده بود. همیشه دنبال راهی بودم که بتونم از بین ببرم اما از زیر دست هر دکتری رفتن هراس داشتم. تا اینکه با دکتر مقدم اشنا شدم

اقای علی پور

تزریق بوتاکس پیشانی

برای از بین بردن موهای زائد بدن و صورتم به هرکلینیکی مراجعه میکردم جواب نمیگرفتم. حتی موهای نازک بدنم ضخیم تر میشدند. اما بعد از چندجلسه لیزر این کلینیک کاملا موهای زائد بدنم از بین رفتند.

خانم دانش

لیزر موهای زائد بدن

ما توی خانواده به صورت ارثی از سن کم ریزش مو داریم که خیلی زود بغل های موهایمان خالی میشود. من به کلینیک مقدم مراجعه کردم که مشکل خالی بودن بغل های پیشانی ام را حل کردند

آقای جوادی

کاشت مو

استایل 6

من تعداد دفعات زیادی تتو ابرو انجام دادم ولی به فرم دلخواهم برای ابروهایم نرسیدم به همین دلیل تصمیم به کاشت ابرو گرفتم که دکتر مقدم به همتان فرمی که میخواستم کاشت ابرو برایم انجام دادند

خانم پویانی

کاشت ابرو

داشتن چند خط در پیشانیم اعتماد به نفس مرا خیلی کم کرده بود. همیشه دنبال راهی بودم که بتونم از بین ببرم اما از زیر دست هر دکتری رفتن هراس داشتم. تا اینکه با دکتر مقدم اشنا شدم

اقای علی پور

تزریق بوتاکس پیشانی

برای از بین بردن موهای زائد بدن و صورتم به هرکلینیکی مراجعه میکردم جواب نمیگرفتم. حتی موهای نازک بدنم ضخیم تر میشدند. اما بعد از چندجلسه لیزر این کلینیک کاملا موهای زائد بدنم از بین رفتند.

خانم دانش

لیزر موهای زائد بدن

ما توی خانواده به صورت ارثی از سن کم ریزش مو داریم که خیلی زود بغل های موهایمان خالی میشود. من به کلینیک مقدم مراجعه کردم که مشکل خالی بودن بغل های پیشانی ام را حل کردند

آقای جوادی

کاشت مو

فهرست